พระครูวินัยธรปริพัฒน์ ติกขปัญโญ หรือ หลวงปู่ต้นบุญ

เป็นบุตรของนายบัญญัติ และนางพิศมัย วงศ์ดวงผา เกิดที่บ้านนาเหมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วยสัญญาณแห่งปุเพนิวาสานุสติ การเผชิญกับความตายถึง ๔ ครั้ง ทำให้น้อมจิตพิจารณาอย่างแยบคายถึงมรณานุสติธรรม เกิดความเบื่อหน่ายในสายโซ่แห่งสังสารวัฏ เป็นมูลเหตุให้หลวงปู่ต้นบุญบรรพชาเป็นสามเณรทีวัดดงเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร พ.ศ.๒๕๓๗ เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ ได้รับความกรุณาจากพระธรรมรักขิต (หลวงปู่ใหญ่บรมครูเทพโลกอุดร) เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนธรรม และมีหลวงปู่สิงขรเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง หลวงปู่ต้นบุญบำเพ็ญเพียรภาวนา ศึกษาธรรมอยู่ฝั่งลาวประมาณ ๓ ปีเศษ เมื่อลาหลวงปู่ใหญ่กลับมาฝั่งไทยแล้ว ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๑ ปีเศษ จึงกลับไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านนาเหมือง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีพระครูสุวิมลบุญญกร (หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ) วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

 

บุพกิจในการสร้างมหาบารมีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ของหลวงปู่ต้นบุญ ได้สืบสามนงานพระศาสนา ณ ดินแดนบ้านเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาและอารยธรรม ด้วยวัตรปฏิบัตอันงดงามของหลวงปู่ต้นบุญ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม บ้านคำน้ำเย็น ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ท่านบ่มเพาะความเจริญทางธรรมให้แก่สาธุชนในท้องถิ่น และศิษยานุศิษย์ ทั้งในงานศาสนสงเคราะห์และงานสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้นำแห่งศรัทธามหาชนสร้างศาสนสถานต่างๆ อาทิเช่น พระธาตุศรีจำปามหารัตนมณี (สมโภชเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗) บูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุเจ้าผู้ข้า ณ วัดพระธาตุเจ้าผู้ข้าอัฐถาวาส บ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (สมโภชเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗) พระธาตุพุทธนิมิตร ณ วัดผาเทพนิมิตร บ้าน ดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (สมโภชเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗) ศาสนสถานและถาวรวัตถุดังกล่าว คือ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งสาธุชนเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำความปิติและความเจริญในธรรมของศิษยานุศิษย์

 

ด้วยเล็งเห็นในมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่และแน่วแน่ของหลวงปู่ต้นบุญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หลวงปู่ต้นบุญ รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ณ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช บ้านโพนตูม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่พึ่งของหมู่คณะสาธุชนทั้งหลาย นำมาซึ่งการสร้างมหาทานบารมี อันเป็นมหากุศล ให้ได้พบพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดับทุกข์ของเหล่าสาธุชน

 

แม้พบอุปสรรคและความยากลำบากในการเริ่มต้น ด้วยปฏิปทาและความเพียรในการดำเนินตามรอยพระศาสดา สืบสานงานพระศาสนาอย่างไม่ย่อท้อ หลวงปู่ต้นบุญได้ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะศาสนสถาน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างศรัทธาสู่ชุมชน รวมหมู่ศิษยานุศิษย์ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์พุทธสถาน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ลานปฏิบัติธรรม พระพุทธปฏิมากร กุฏิสงฆ์ สำนักชี เรื่องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ห้องน้ำห้องสุขา ตลอดจนสาธารณูปโภค อีกทั้งปรับปรุงทัศนียภาพภายในวัดให้ร่มรื่นร่มเย็น ทำให้วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชเจริญรุ่งเรืองสวยงาม เป็นพุทธสถานสำหรับพุทธบริษัททั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาในการบำเพ็ญเพียรสร้างมหาบารมี สร้างมหากุศล เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและเยาวชนทั้งหลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของหลวงปู่ต้นบุญ คือ การนำสาธุชนบำเพ็ญมหาบารมี สร้างพระบรมมหาธาตุเจดีย์ ศรีทศพลญาณเฉลิมราชชัยมงคล เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากทุกแห่งทั่วโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังแห่งพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพและพระอริยสังฆานุภาพ เป็นพลังแห่งแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัทจากทั่วทุกแห่งหนทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทาง ได้กราบสักการะบูชา เป็นที่พึ่งแด่เหล่าเทพ เทวดา และมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จนครบกาลสมัย ๕,๐๐๐ ปี

 

ความปรารถนาของเรา....มิได้ยิ่งใหญ่อะไร
มหาปณิธานของเราก็มิได้...เลิศเลอวิเศษอะไร
 
แต่...เราเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายยังทุกข์อยู่
และเราก็เพียงต้องการให้ความทุกข์ของเขาเหล่านั้น...หมดสิ้นไป...เท่านั้นเอง
 
เรามิได้แสวงหาความรู้แจ้ง...เพื่อตัวเรา
แต่...เราแสวงหาความรู้แจ้ง...เพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวง...
[ หน้าแรก    ห้องภาพมหาญาณ    ห้องร่วมใจอธิฐาน    กิจกรรมข่าวสาร    ขอสับช้าง ]

 

ชมรมสำนัก สายมหาญาณธาตุ ๔

อีเมล์ : saimahayana@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.saimahayana.com

Login Design by Bighead Creative